Zápis žáků do 1. třídy

Od školního roku 2018/2019 zřizujeme na ZŠ Košinova přípravnou třídu pro maximálně 15 dětí s odkladem školní docházky.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů. Rodiče dokládají rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky a doporučení školského poradenského zařízení do přípravné třídy ZŠ.

Základem přípravné třídy je organizovaná činnost pomocí různých didaktických her, pracovních listů, obrázků a různých pohybových, hudebních, pracovních a výtvarných činností, které u dětí rozvíjí nejrůznější oblasti jejich osobnosti – sluchové,zrakové vnímání, prostorovou a časovou orientaci, matematické představy, sebeobslužné a sociální dovednosti, hrubou a jemnou motoriku.

Výuka probíhá od 8.00 do 11.40 hodin. Při přihlášení do školní družiny od 6.30 do 16.00 hodin.

Děti mají zajištěno stravování jako na základní škole. Mají zajištěn oběd ve školní jídelně, svačiny si nosí z domova.

Případné další informace na tel. 606 040 198 nebo na e-mailové adrese info@www.zskosinova.cz

62 queries in 1,065 seconds. From 44.220.44.148 --ID--: