Přípravná třída

Pro školní rok 2019/2020 nabízíme poslední volná místa pro děti, které ještě nejsou zcela zralé pro nástup do běžné školní třídy.

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. 

 • Přípravná třída bude ve školním roce 2019/2020 otevřena při minimálním počtu 10 žáků ve třídě.
 • Poslední a nejnovější úpravou školského zákona v lednu 2019 došlo k podstatné změně:

Do přípravné třídy mohou být přijaty též děti bez odkladu školní docházky.

 • Žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy přijímáme během zápisu dětí do 1. třídy a později po předběžné domluvě – e-mail školy:  zs.kosinova@email.cz, tel.: +420 606 040 200

Přípravná třída byla v minulých letech ze školského zákona otevřena pouze pro děti, které měly roční odklad povinné školní docházky a  jejich rodiče pro ně v rámci předškolní dozrávání  mohli zvolit právě tuto variantu – vzdělávání v přípravné třídě. Od nového školního roku 2019/2020 dochází k podstatné změně a do přípravné třídy mohou být přijati též předškoláci s potřebnými dispozicemi pro vzdělávání v PT  – bez odkladu povinné školní docházky.

Čas v přípravné třídě je pro nejmenší žáčky obdobím, v němž je třeba dětem ponechat dostatek času a prostoru, aby se mohly postupně seznámit s novou situací, přizpůsobit se a přivyknout všem změnám – nové roli školáka, novým požadavkům i časovému řádu.

Děti se postupně adaptují na školu, přechod z mateřské školy je pro ně zpravidla náročný. Velkou výhodou je nižší počet dětí ve třídě, který umožňuje věnovat se dětem individuálně podle jejich potřeb (10-15 žáků). Děti se učí žít ve skupině svých vrstevníků.

Význam přípravné třídy je v kvalitní přípravě dětí pro vstup do základního vzdělávání, se zřetelem na jejich individuální potřeby. Velký důraz je kladen na snahu zmenšit nedostatky v mluveném projevu. Také se záměrně rozvíjí jemná a hrubá motorika, zraková a sluchová percepce, grafomotorika. Podporuje se zde aktivní přístup k získávání vědomostí a k tvořivému myšlení. Zájem je rovněž na fyzickém rozvoji dětí a upevnění jejich zdraví. Důležitou součástí výuky v přípravné třídě jsou hry, dramatizace, výtvarné, pracovní, hudební aktivity. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev. 

Těšíme se na Vás!


CO BYSTE MĚLI VĚDĚT:

 • Přípravná třída je bezplatná.
 • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
 • Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy
 • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává se do povinné školní docházky.
 • Děti se neklasifikují.
 • Při veškerých činnostech je přihlíženo k jejich věku a schopnostem.
 • Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.40 hodin (včetně dopolední vycházky).
 • Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek.
 • Oběd i dopolední svačinka jsou připraveny ve školní jídelně, hradí rodiče stejně jako v mateřské škole.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení.

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž následně předchází budoucím školním neúspěchům dítěte. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte. Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet žáků (10-15 dětí), který umožňuje užší kontakt se školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí s odkladem zahájení povinné školní docházky výbornou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole.  Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev. 

Níže si stáhněte žádost, kterou podepsanou doručte osobně nebo poštou do školy. Nezapomeňte přiložit i doporučení zařazení dítěte do přípravné třídy.

63 queries in 0,905 seconds. From 18.204.48.40 --ID--: