Přípravná třída

Pro školní rok 2019/2020 nabízíme možnost otevření přípravné třídy pro děti, které ještě nejsou zcela zralé pro nástup do běžné školní třídy. Podle zájmu budeme tedy přípravnou třídu otevírat.

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. 

 • Přípravná třída bude ve školním roce 2019/2020 otevřena při minimálním počtu 10 žáků ve třídě.
 • Poslední a nejnovější úpravou školského zákona v lednu 2019 došlo k podstatné změně:

Do přípravné třídy mohou být přijaty též děti bez odkladu školní docházky.

 • Žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy přijímáme během zápisu dětí do 1. třídy a později po předběžné domluvě – e-mail školy:  zs.kosinova@email.cz, tel.: +420 606 040 200

Přípravná třída byla v minulých letech ze školského zákona otevřena pouze pro děti, které měly roční odklad povinné školní docházky a  jejich rodiče pro ně v rámci předškolní dozrávání  mohli zvolit právě tuto variantu – vzdělávání v přípravné třídě. Od nového školního roku 2019/2020 dochází k podstatné změně a do přípravné třídy mohou být přijati též předškoláci s potřebnými dispozicemi pro vzdělávání v PT  – bez odkladu povinné školní docházky.

Čas v přípravné třídě je pro nejmenší žáčky obdobím, v němž je třeba dětem ponechat dostatek času a prostoru, aby se mohly postupně seznámit s novou situací, přizpůsobit se a přivyknout všem změnám – nové roli školáka, novým požadavkům i časovému řádu.

Děti se postupně adaptují na školu, přechod z mateřské školy je pro ně zpravidla náročný. Velkou výhodou je nižší počet dětí ve třídě, který umožňuje věnovat se dětem individuálně podle jejich potřeb (10-15 žáků). Děti se učí žít ve skupině svých vrstevníků.

Význam přípravné třídy je v kvalitní přípravě dětí pro vstup do základního vzdělávání, se zřetelem na jejich individuální potřeby. Velký důraz je kladen na snahu zmenšit nedostatky v mluveném projevu. Také se záměrně rozvíjí jemná a hrubá motorika, zraková a sluchová percepce, grafomotorika. Podporuje se zde aktivní přístup k získávání vědomostí a k tvořivému myšlení. Zájem je rovněž na fyzickém rozvoji dětí a upevnění jejich zdraví. Důležitou součástí výuky v přípravné třídě jsou hry, dramatizace, výtvarné, pracovní, hudební aktivity. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev. 

Těšíme se na Vás!


CO BYSTE MĚLI VĚDĚT:

 • Přípravná třída je bezplatná.
 • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
 • Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy
 • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává se do povinné školní docházky.
 • Děti se neklasifikují.
 • Při veškerých činnostech je přihlíženo k jejich věku a schopnostem.
 • Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.40 hodin (včetně dopolední vycházky).
 • Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek.
 • Oběd i dopolední svačinka jsou připraveny ve školní jídelně, hradí rodiče stejně jako v mateřské škole.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení.

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž následně předchází budoucím školním neúspěchům dítěte. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte. Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet žáků (10-15 dětí), který umožňuje užší kontakt se školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí s odkladem zahájení povinné školní docházky výbornou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole.  Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev. 

Níže si stáhněte žádost, kterou podepsanou doručte osobně nebo poštou do školy. Nezapomeňte přiložit i doporučení zařazení dítěte do přípravné třídy.

64 queries in 0,832 seconds. From 35.173.48.224 --ID--: